Reklama

Regulamin konkursu "Cierpliwy snajper"

Proszę uważnie przeczytać regulamin.

REGULAMIN KONKURSU "Cierpliwy snajper- tworzymy galerie polskiego street artu  "

Reklama

        I.            Postanowienia ogólne

1.         Organizatorem konkursu "Cierpliwy snajper- tworzymy galerie polskiego street artu" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL  Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP - 527-26-44-300 (dalej: "Organizator").

2.         Konkurs (dalej ,,Konkurs") rozpoczyna się dnia 23 lutego 2015 roku i trwa do dnia 16 marca 2015 roku do godziny 23:59:59.

3.         Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej facet.interia.pl

4.         Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.interia.pl.

      II.            Uczestnicy Konkursu

1.         Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być osoba fizyczna z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2.         W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.         Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu i akceptuje niniejszy Regulamin.

4.         Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

    III.            Zasady Konkursu

1.         Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wysłanie wiadomości e - mail na adres facet_konkurs@firma.interia.pl .

 

2.         W tytule wiadomości należy wpisać ,,Cierpliwy snajper- tworzymy galerie polskiego street artu  " a w treści zawrzeć dane wskazane w ust. 3 oraz 5.

 

3.         Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie zdjęcia ilustrującego street art. - tj. graffiti wykonane w przestrzeni publicznej (dalej ,,Materiał") oraz przesłanie Materiału w ramach zgłoszenia w Konkursie.

 

4.         Minimalna dopuszczalna rozdzielczość zdjęcia, o którym mowa powyżej - 800 px.

 

5.         Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1)      stworzenie i przesłanie Materiału na adres e-mail: facet_konkurs@firma.interia.pl w terminie do 16 marca 2015 roku do godziny 23:59:59,

2)      wskazanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu  zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numeru telefonu.

3)      zawarcie w wiadomości, przesyłanej zgodnie z lit. a poniżej, oświadczenia o treści:

"Oświadczam, że:

a.       zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem Konkursu dostępnym pod adresem http://facet.interia.pl/konkursy/news-regulamin-konkursu-cierpliwy-snajper,nId,1675174 i akceptuję jego postanowienia,

b.      wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celu realizacji obowiązków związanych z Konkursem,

c.       posiadam pełnię praw autorskich do Materiału oraz udzielam Organizatorowi licencji do Materiału na warunkach wskazanych w Regulaminie Konkursu",

6.         wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych na stronie www.facet.interia.pl w przypadku, gdy zostanie mi przyznany tytuł Zwycięzcy Konkursu. Przesyłając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:

1)    posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału i na tej podstawie wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl  i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

2)    udziela niewyłącznej, nieodwołalnej nieograniczonej terytorialnie licencji na użytkowanie Materiału przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

a)      utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w każdym zakresie i w każdy sposób, w tym w szczególności w sposób niezbędny dla udostępniania w sieciach teleinformatycznych, zwielokrotniania i rozpowszechniania techniką cyfrową w tym w formie zapisu na nośnikach informacji (dyskietki, CD-ROM, DVD, Blu-ray, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne itp.), przez zapisywanie każdą dostępną techniką zapisu komputerowego na wszystkich innych rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także w jakikolwiek inny możliwy sposób, niezbędny dla udostępniania w sieciach teleinformatycznych,

b)      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

c)       inne publiczne rozpowszechnianie w całości lub w części w inny dowolny sposób, w szczególności ale nie wyłącznie w sieciach teleinformatycznych,

d)      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

7.         W przypadku publikacji Materiału przez Organizatora, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż znana mu jest okoliczność, iż nie nabywa z tego tytułu jakichkolwiek praw do wynagrodzenia.

8.         Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

9.         Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację Uczestnika Konkursu.

10.     Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

11.     Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika  i niezamieszczania Materiału w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne, obrażają uczucia religijne lub w inny sposób naruszające obowiązujące przepisy prawa lub dobre imię osób trzecich.

    IV.            Wybór Zwycięzców

1.         Wybór zwycięzców (dalej ,,Zwycięzcy") Konkursu nastąpi 20 marca 2015 roku do godziny 23:59:59.

2.         Wyłonienia Zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa (dalej ,,Komisja Konkursowa") składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a.       nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.      wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

c.       stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d.      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3.         Komisja Konkursowa dokona wyboru 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców, których Materiały uzna za najlepsze. Komisja Konkursowa będzie kierować poziomem merytorycznym, a także pomysłowością, sposobem ujęcia tematu i walorem artystycznym nadesłanych Materiałów.

4.         Dane Zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu facet.interia.pl terminie do 3 dni roboczych od daty wyboru Zwycięzców.

5.         O przyznaniu nagrody Zwycięzcy Konkursu zostaną także powiadomieni drogą e-mailową, na adres e-mail z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe.

      V.            Nagrody

1.         Nagrodami w Konkursie są:

1)      dla Zwycięzców miejsc od 1 do 3 - zestaw składający się z: książki Arturo Perez- Reverte pt. "Cierpliwy snajper", pendrive’a i kubka  promującego  w/wksiążkę, głośnika marki LEITZ Complete (mini-głośnik Bluetooth - czarny), 2)      dla Zwycięzców miejsca  4 i 5 - zestaw składający się z: książki Arturo Perez - Reverte pt. "Cierpliwy snajper", pendrive’a  i kubka  promującego  w/w książkę, 3)      dla Zwycięzców miejsc 6-10 -  pendrive  promujący w/w książkę . 2.         W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

3.         Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4.         Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

5.         Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. s

6.         Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w ciągu 14 dni od daty wyłonienia Zwycięzców na adres zamieszkania w Polsce, wskazany w e-mailu zgłoszeniowym.

7.         Zwycięzca zobowiązany jest podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

8.         Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

    VI.            Dane osobowe

1.         Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zbieranych i przetwarzanych w celu realizacji niniejszego Konkursu jest Organizator.

2.         Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

3.         Uczestnicy mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

4.         Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

5.         Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

  VII.            Reklamacje

1.         Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje,  które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

2.         Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni  od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

3.         Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.         Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VIII.            Postanowienia końcowe

1.         Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a.       stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b.      niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem  lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

2.         Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału  w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub Zwycięzcy, wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród. Dyskwalifikacja Zwycięzcy wywołuje skutek jakby nigdy nie brał udziału w Konkursie a nagroda przepada na rzecz Organizatora.

3.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

4.         Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

5.         Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

6.         Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje